Welcome to Adobe GoLive 5Piotr Pręgowski jest specjalist± z zakresu technik podczerwieni i optoelektroniki. W 1985 r. obronił na Wydziale Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej pracę doktorsk± pt. "Analiza cech sygnału i ich wpływu na konstrukcję urz±dzeń termograficznych". Specjalizuje się w optoelektronice obrazowej podczerwieni, metrologii termodetekcji, zobrazowaniach termalnych stosowanych w monitoringu i badaniach nieniszcz±cych.

Od roku 1973 autor ponad 100 publikacji naukowych, w tym niemal pięćdziesięciu anglojęzycznych. W latach 2002-2005 dr Pręgowski opublikował 16 prac, w tym 12 zagranicznych. Jako właciciel PIRS, od pocz±tku lat 90. współorganizator licznych konferencji naukowych w kraju (m.in. QIRT 1998, liczne TTP'), członek międzynarodowych rad programowych i komitetów naukowych (m.in. Quantitative IR Thermography QIRT w latach 1992-1998; od 2000 r. w Thermal Infrared Committee of American Society for NDT; SPIE AeroSense 2000; SPIE Defense and Security Symposium 2004, 2005, 2006; SPIE Europe: Detectors and Associated Signal Processing 2005).

Współautor kilku krajowych patentów. Współautor nagradzanych za granic± prac naukowych - otrzymał m.in. wyróżnienie na konferencji SPIE - ThermoSense XXI w 1999 r. za pracę "wnosz±c± szczególny wkład w techniki termograficzne". W 2004 roku laureat prestiżowej Andronicos A. Kantsios Award podczas konferencji SPIE - ThermoSense XXVI za wyróżniaj±cy poziom przedstawionej pracy.


Szczegółowe informacje o aktywno¶ci naukowej doktora Pręgowskiego można znaleĽć tutaj [pdf].