Welcome to Adobe GoLive 5
PIRS Pręgowski Infrared Services to firma oparta o do¶wiadczenie i pozycję naukow± dr. inż. Piotra Pręgowskiego w krajowym i ¶wiatowym ¶rodowisku termograficznym. Ponad 30 lat pracy w technice podczerwieni na uczelni, w nauce i w przemy¶le pozwalaj± oferować różnorodn± i profesjonaln± pomoc
w dopasowaniu potencjału techniki podczerwieni do Państwa potrzeb.

  • nasze usługi wykonywane s± w oparciu o zgłoszenia, zamówienia oraz umowy a rozliczane s± fakturami VAT,
  • na usługi edukacyjne uzyskalimy zezwolenie MEN już w roku 1990,
  • czę¶ć usług wykonywana może być zdalnie, za porednictwem Internetu,
    a pozosta
    łe w siedzibie PIRS, w siedzibie zleceniodawcy lub w innym miejscu w kraju i za granic±,
  • w zależnoci od zadań do realizacji wł±czane mog± być osoby oraz orodki spoza PIRS. S± to wył±cznie wysokiej klasy profesjonalici i rzetelni partnerzy,
  • nie wszystkie zapotrzebowania możemy realizować, lecz każdemu Klientowi staramy się pomóc najlepiej, jak to możliwe,
  • każda z usług wymaga wczeniejszych ustaleń szczegółowych oraz rezerwacji. "Stali klienci" otrzymuj± bonifikaty oraz preferencje terminowe.

Informacje o dorobku naukowym prezesa firmy, dr. inż. Piotra Pręgowskiego.